Niniejsza Polityka prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem: https://sklep.geobike.com.pl/ oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez GEOBIKE Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

I. DEFINICJE

 1. Administrator - będący Administratorem Danych Osobowych oznacza GEOBIKE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (70-383), ul. Mickiewicza 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000496125, NIP: 852-26-06-125, REGON: 321474181.
 2. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 4. Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora.
 5. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 6. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 7. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 8. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą na domenie https://b2b.geobike.com.pl/
 9. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 10. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).  

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO (art. 13 ust. 1 i ust. 2) w poniższym tekście Polityki Prywatności znajdują się niezbędne informacje związane z danymi Użytkowników, które są wykorzystywane przez Administratora.
 2. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 3. Administrator ma prawo udostępnić dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, np. organom ścigania.
 4. Administrator stosuje odpowiednie środku techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia Danych osobowych Użytkownika, w tym poprzez szyfrowanie połączeń cetryfikatem SSL na wszystkich stronach Serwisu.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną na adres e-mail: info@geobike.com.pl 

III. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator zapewnia, że Dane osobowe Użytkownika są:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkownika, którego dane dotyczą;
  b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi przepisami;
  c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację Użytkownika, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  f) w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych;

IV. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, takie jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer konta bankowego, adres IP.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, takich jak:
  a) założenie konta klienta;

  b) zawarcie i realizacja umowy sprzedaży;
  c) przyjmowanie zwrotów i wymian towarów;
  d) przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji towarów;
  e) przesyłanie informacji handlowych dotyczących towarów (newsletter);
  f) analiza informacji o kliencie i jego aktywności (również w ramach profilowania) w celu prezentowania oferty dotyczącej Administratora dostosowanej do zainteresowań Klienta, w szczególności realizacji wysyłki informacji handlowych (newsletter);
  g) prowadzenia korespondencji z klientami;
 3. Podanie Danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. 
 4. Podanie Danych osobowych Przez Użytkownika jest konieczne w celu zawarcia umowy sprzedaży, rejestracji konta Użytkownika, skorzystania z formularzy kontaktowych czy zapisania się do newslettera. Nie podanie Danych osobowych może skutkować brakiem możliwości dokonania powyższych czynności.
 5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora albo podmioty przetwarzające, z którymi współpracuje Administrator, takie jak:
  a) podmioty dostarczające usługi hostingowe;
  b) podmioty dostarczające usługi teleinformatyczne;
  c) dostawca platformy sklepu internetowego;
  d) podmioty obsługujące płatności elektronicznie;
  e) przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki;
  f) partnerzy handlowi, których oferta uzupełnia ofertę Administratora;

V. PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu, którego dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do:
  a) dostępu do danych osobowych;
  b) sprostowania danych osobowych;
  c) usunięcia danych osobowych;
  d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  f) przenoszenia danych osobowych;
  g) wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO), jeżeli Użytkownik uzna, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 2. Usunięcie danych osobowych Użytkownika może nastąpić w wyniku cofnięcia zgody lub wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres mailowy Administratora.
 3. Dane osobowe Użytkownika będą gromadzone, przetwarzane i przechowywane od chwili ich uzyskania przez Administratora do momentu cofnięcia zgody, jeśli Administrator przetwarzał je na podstawie tak zwanej zgody marketingowej.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika po cofnięciu zgody przez Użytkownika tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli aktualnie obowiązujące przepisy prawa, na przykład podatkowe lub księgowe obligują Administratora do przetwarzania danych.

II. PLIKI COOKIES

 1. Stosowanie przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

  b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 4. Pliki cookies zamieszczane na Urządzeniu Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez partnerów lub reklamodawców współpracujących z Administratorem, w szczególności przez sieć reklamową Google w celu wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. Administrator zaleca zapoznanie się Użytkownika Serwisu z polityką prywatności tych podmiotów, w szczególności polityką prywatności Google dostępnej na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl 

III. CELE W JAKICH SĄ WYKORZYSTYWANE COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  a. Konfiguracji serwisu
  i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
  iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
  v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
  i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
  i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
  i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
  i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  f. Świadczenia usług reklamowych
  i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
  g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  a. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
  i) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  b. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  i) IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie]
  ii) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  c. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
  i) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  d. Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:
  i) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  ii) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  e. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
  i) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  f. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
  i) ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]

IV. USTAWIENIA COOKIES

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
pixel